Tottenham vs Aston Villa (English Premier League - 2015)


# Name Score Xtra Score
1 Puia Mualchin 10 0
2 Mamaz Bunghai 10 0
3 Xuala Xualtea ZR 10 0
4 Lra Chhakchhuak 10 0
5 Ven Jr. 10 0
6 Zaia Hnamte 10 0
7 Lal Tluanga 10 0
8 David Zohmangaiha 10 0
9 Trana Hlonchhing 10 0
10 H Virgo 10 0
11 D Mawia 10 0
12 Zuia Pautu 10 0
13 Aaron Yung Bladis 10 0
14 Jolly Hmar 10 0
15 Rinzuala Luhlul 10 0
16 Cristiano Biakni Rokhum 10 0
17 Tluangtea Peka Pa 10 0
18 RT Jr. Ggmu 10 0
19 Sawmtea Chalthleng 10 0
20 Biakhnuna Biaka 10 0