Arsenal vs Chelsea (English Premier League - 2015)


Extra Predictions

# Name Score Xtra Score
121 Ramhluna Ralte 0 4
122 Chda Ralte Ngawichawi 4 0
123 Xuala Jr. 0 4
124 Helen Pachuau 0 4
125 Reddevil Nma 0 4
126 LalChhuan Mcf Khiangte 0 4
127 Isaka Fanai Chhaktiang 0 4
128 Mawitea Bochung Chhakchhuak 4 0
129 Zari Solo 0 4
130 RynRyn OuJi 4 0
131 Maka Fanai Gunner 0 4
132 Ruthi Pa 0 4
133 Ringo Zadeng 0 4
134 James Zautea 4 0
135 Malsawmzuala Khiangte 0 2
136 Jongte Stephen 0 2
137 Paul Mancunian 0 2
138 Ahlua Iniesta 0 2
139 Kendrick Kanata 0 2
140 Dawnga Solo 0 2